Els darrers anys ha provocat greus problemes la gran afluència
Moció PP Manacor: Promoure, juntament amb el Consell de Mallorca, les actuacions necessàries per a l'habilitació temporal d'una àrea d’aparcament a Cala Varques
Cala Varques, segons les necessitats tècnicament establertes, així com a definir la tramitació administrativa i procediment que correspongui per a la seva ubicació definitiva.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 31/03/2021 - 10:48:00
2,5 persones -segons l’estudi-, estaríem parlant d'uns 134 cotxes, amb una superfície necessària per cada cotxe de 30 m2, les necessitats d’aparcament serien d’aproximadament 4.000 m2.

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR AL PLE ORDINARI NÚM. 4/2021 DE 12 D’ABRIL DE 2021 DE L'AJUNTAMENT DE MANACOR. MOCIÓ PER A L’HABILITACIÓ TEMPORAL D’UNA ÀREA D’APARCAMENT A CALA VARQUES EXPOSICIÓ DE MOTIUS. La problemàtica de Cala Varques és ben coneguda per tots els membres del Consistori, i ha estat motiu d’aparició de manera constant en època estival als mitjans de comunicació. Els darrers anys ha provocat greus problemes la gran afluència de visitants que desitgen gaudir de la seva platja verge des del seu accés per la carretera comarcal Ma-4014 i el camí que condueix fins a la pròpia cala.

Cala Varques es troba inclosa en la Xarxa Natura 2000 (XN 2000), xarxa ecològica europea integrada per zones especials de conservació (ZEC), llocs d´importància comunitària (LIC) i zones d´especial protecció per a les aus (ZEPA). Es tracta d’un LIC amb una superfície de 587.88 ha, i les seves principals amenaces, segons la pròpia Xarxa Natura 2000, són l’ús recreatiu no regulat, sobretot des d’embarcacions, i els incendis forestals.

Aquesta valoració situava la capacitat de càrrega inicial en 335 persones. Considerant que el 95% dels usuaris que pot admetre Cala Varques arriben en vehicle particular (la resta ho fa a través d’embarcacions o caminat

Les principals problemàtiques que concorren a aquesta zona i que amenacen la seva integritat són: les acampades i l’ocupació il·legal de coves, la pràctica no permesa de psicobloc, el fondeig irregular i la venda ambulant d’aliments i begudes sense títol habilitant ni control sanitari. Són problemàtiques diferents, amb competències de Administracions diferents i que per la seva solució cal la implicació plena de cada administració en la seva competència i una actuació conjunta i coordinada de totes les administracions competents.

Els usuaris aparcaven al camí d’accés a la platja envaint la propietat privada i impedint l'accés de vehicles d'emergències i de assistència i evacuació de persones en cas d'accident, fins que va ser prohibit per aquest Ajuntament, prenent les mesures necessàries per evitar l'aparcament.

A partir d’aquest moment i segons es desprèn d’un informe de la Policia Local de Manacor, de 4 de març de 2016, molts usuaris van començar a aparcar a la carretera MA-4014, envaint part de la calçada, generant un perill molt considerable per als vehicles que circulaven per aquesta carretera comarcal, així com per a les persones que circulaven a peu des dels vehicles aparcats fins al camí d’entrada de la cala, provocant que es produïssin una sèrie d’accidents.

És imprescindible donar una solució urgent a aquest problema ja que, de forma majoritària, l’accés a la cala es produeix a través d’aquest camí i la ubicació de la pròpia cala fa imprescindible l’ús del vehicle per arribar-hi.

La capacitat de càrrega és el nombre màxim d’usuaris que un determinat espai pot suportar indefinidament, sense provocar impactes negatius significatius. Aquest concepte es troba fortament lligat amb la sostenibilitat. Un estudi tècnic encarregat per l'Ajuntament, i que es va plasmar en un document (Pla de Regulació dels Usos Públics de Cala Varques), plantejava de forma inicial una densitat al voltant del 8m2 per persona, sense descartar en un futur fixar-la en xifres properes als 15m2 per persona.

Aquesta valoració situava la capacitat de càrrega inicial en 335 persones. Considerant que el 95% dels usuaris que pot admetre Cala Varques arriben en vehicle particular (la resta ho fa a través d’embarcacions o caminat des de cales veïnes), i que l’ocupació mitjana dels vehicles és de 2,5 persones -segons l’estudi-, estaríem parlant d'uns 134 cotxes, amb una superfície necessària per cada cotxe de 30 m2, les necessitats d’aparcament serien d’aproximadament 4.000 m2.

Durant els anys 2015 i 2016 des de l'Ajuntament de Manacor es van mantenir contactes amb propietaris de parcel·les situades en llocs apropiats, amb les característiques necessàries, trobant diverses opcions viables. La proposta d’habilitar una zona d’aparcament en un escenari a curt termini és de caràcter temporal, ja que la solució definitiva té una tramitació administrativa llarga. El Consell i l'Ajuntament han de trobar una solució per habilitar una zona temporal per a establir l'aparcament, mentre es tramita la solució definitiva, entre les vàries solucions alternatives que permetin aquest ús del sòl.

En tot cas, és clar que la solució immediata d'aquest problema ha de venir de l'entesa entre el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Manacor, com així es va establir en diverses reunions duites a terme entre els serveis tècnics municipals i els serveis tècnics de la Conselleria de Territori del Consell de Mallorca l'any 2016.

Per tot això, proposam el següent. ACORD

El ple de l’Ajuntament de Manacor insta el departament de Territori del Consell de Mallorca a promoure, juntament amb l'Ajuntament de Manacor, les actuacions necessàries per a l'habilitació temporal d'una àrea d’aparcament a Cala Varques, segons les necessitats tècnicament establertes, així com a definir la tramitació administrativa i procediment que correspongui per a la seva ubicació definitiva. Manacor, 29 de març de 2021

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado


1
1
Manacori
Esta moción es muy acertada. Es necesaria esta solución para ir solucionando este grave problema.