Nacionalitat espanyola o residència legal a Espanya.
El Govern obre el concurs per adjudicar solars públics i projectes a cooperatives d’habitatge en cessió d’ús: 42 habitatges a Son Servera. 21 a Vilafranca de Bonany. 11 Manacor
A partir de la propera setmana, els interessats en desenvolupar aquests projectes podran presentar les ofertes, seguint els criteris que marquen les bases del concurs.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 14/01/2019 - 12:59:00
Maria Antònia Garcías, ha presentat avui el concurs per a l’adjudicació de cinc solars públics, amb els seus respectius projectes arquitectònics, per a la construcció de 117 habitatges per part de cooperatives.

El Govern obre el concurs per adjudicar cinc solars públics i projectes a cooperatives d’habitatge en cessió d’ús. En aquesta primera fase, es podran construir cinc edificis que sumen 117 habitatges en cinc municipis de Mallorca. El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, acompanyat del director general d’Arquitectura i Habitatge, Eduard Vila, i de la gerent de l’IBAVI, Maria Antònia Garcías, ha presentat avui el concurs per a l’adjudicació de cinc solars públics, amb els seus respectius projectes arquitectònics, per a la construcció de 117 habitatges per part de cooperatives en cessió d’ús.

La Llei d’Habitatge de les Illes Balears regula les cooperatives d’habitatge en cessió d’ús, un nou model d’accés a l’habitatge diferent de la propietat o el lloguer a través de cooperatives. Amb la cobertura legal de la Llei de l’Habitatge, la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat ha posat en marxa el programa Cohabita, que consisteix en la cessió de sòl públic i projectes arquitectònics per part de l’IBAVI a cooperatives d’habitatge per a l’autopromoció d’habitatge protegit en règim de cessió d’ús durant 75 anys (prorrogables fins a 99).

6,5 vegades IPREM (48.877 euros/ any) per a famílies nombroses o persones amb alguna de les discapacitats següents: paràlisi cerebral, malaltia mental, discapacitat intel·lectual o del desenvolupament.

És un model d’accés a l’habitatge on la cooperativa, constituïda sense ànim de lucre, assumeix el dret de superfície del sòl i construeix els immobles, i les persones sòcies de la cooperativa tenen el dret d’ús d’aquests immobles. És una fórmula de gestió col·lectiva que administra i conserva l’edifici i també decideix el model de convivència que es vol impulsar. El passat mes de juliol es va presentar ja el programa Cohabita i durant aquests mesos s’ha fet per part de l’IBAVI una important feina de difusió de la informació per donar a conèixer aquesta fórmula, de manera que s’hi puguin sumar les persones interessades mitjançant la constitució de les corresponents cooperatives.

Després d’ aquesta fase informativa ara s’obre el procés formal perquè les cooperatives interessades (o aquelles persones interessades que decideixin constituir-ne) puguin presentar-se al concurs que convoca l’IBAVI posant, gratuïtament, a la seva disposició cinc solars amb cinc projectes arquitectònics d’habitatge ja redactats. Les bases del concurs es publicaran al BOIB aquest dissabte dia 19 de gener. A partir de la propera setmana, els interessats en desenvolupar aquests projectes podran presentar les ofertes, seguint els criteris que marquen les bases del concurs.

Mitjançant aquesta fórmula, es poden arribar a construir, en aquesta primera fase, fins 117 nous habitatges. Seran 117 habitatges pels quals els cooperativistes que hi accedeixin hauran de pagar mensualment molt manco del que pagarien en un procés d’adquisició d’un immoble en propietat. Els solars i projectes que estan dins el programa Cohabita i als que podran optar els cooperativistes són:

Una promoció de 42 habitatges al carrer Es Cos, núm. 53, de Son Servera.

Una de 21 habitatges al carrer Es Molí Nou, núm 1, de Vilafranca de Bonany.

Una de 11 habitatges al carrer de Lleó XIII, núm.15, Manacor.

Una de 23 habitatges al carrer Grup Escolar, núm. 73, de Llucmajor.

Una de 20 habitatges al carrer Balanguera, núm.17, de Santa Maria del Camí.

Qui pot optar a aquests solars i projectes d’habitatges i com ho han de fer?. Ho poden fer cooperatives d’habitatge que ja estiguin constituïdes, o cooperatives en fase de constitució.

Cada cooperativa pot optar a un màxim de tres solars i projectes. La cooperativa adjudicatària pot modificar el projecte pel que fa a la previsió d’espais i instal·lacions col·laboratives, sempre i quan no impliqui una reducció del nombre d’habitatges previstos al projecte inicial. A més, la superfície modificada no pot superar el 10 per cent de les superfícies útils d’habitatge. Requisits que s’han de complir per formar part de la cooperativa:

→Estar inscrits al registre públic de demandants d’habitatges protegits de les Illes Balears en règim de lloguer.

→No superar el nivell màxim d’ingressos corresponent:

6 vegades IPREM (45.117 euros/ any) per al conjunt de la unitat efectiva de convivència.

6,5 vegades IPREM (48.877 euros/ any) per a famílies nombroses o persones amb alguna de les discapacitats següents: paràlisi cerebral, malaltia mental, discapacitat intel·lectual o del desenvolupament, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%, o discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65%.

→Nacionalitat espanyola o residència legal a Espanya.

→No ser titulars del domini ple, de l’usdefruit o d’un altre dret que permeti disposar de l’ús d’un habitatge i/o un altre tipus de propietat que compleixi els requisits d’habitabilitat. (Aquest requisit s’ha de mantenir durant tot el període d’ús i gaudi de l’habitatge cooperatiu sense que es pugui adquirir per negoci entre vius cap títol que atorgui el domini ple, l’usdefruit o un altre dret que permeti disposar de l’ús d’un habitatge).

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado