María Antonia Oliver Cabrer como hija predilecta de la ciudad de Manacor.
Manacor nombrará a 2 hijos ilustres el pintor Miquel Brunet y a Guillem d'Efak y serán hijos predilectos Antoni Parera Fons y Mª Antonia Oliver
El futuro nombramiento de dos hijos ilustres Guillem Fullana Hada d'Efak y Miquel Brunet Miquel. También dos hijos/as predilectos en las figuras de Antoni Parera Fons y de María Antonia Oliver Cabrer.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 06/07/2018 - 11:45:55
Miquel Brunet Miquel como hijo ilustre de la ciudad de Manacor. Propuesta de la delegada de Cultura de incoación de expediente de proclamación de Antoni Parera Fons como hijo predilecto de la ciudad de Manacor.

Hay pleno en Manacor el lunes día 9 de julio, el ordinario, desde las 20.00 horas hasta las 24h, cuatro horas donde cada partido político escenifica su acción con respecto al Consistorio en Mociones, Ruegos y Preguntas, Interpelaciones, fiscalización de Decretos, etc. Este mes se inicia el futuro nombramiento de dos hijos ilustres Guillem Fullana Hada d'Efak y Miquel Brunet Miquel. También dos hijos/as predilectos en las figuras de Antoni Parera Fons y de María Antonia Oliver Cabrer.

Propuesta de la delegada de Cultura de incoación de expediente de proclamación de Guillem Fullana Hada d'Efak como hijo ilustre de la ciudad de Manacor. Propuesta de la delegada de Cultura de incoación de expediente de proclamación de Miquel Brunet Miquel como hijo ilustre de la ciudad de Manacor. Propuesta de la delegada de Cultura de incoación de expediente de proclamación de Antoni Parera Fons como hijo predilecto de la ciudad de Manacor. Propuesta de la delegada de Cultura de incoación de expediente de proclamación de María Antonia Oliver Cabrer como hija predilecta de la ciudad de Manacor.

20.00 horas hasta las 24h, cuatro horas donde cada partido político escenifica su acción con respecto al Consistorio en Mociones, Ruegos y Preguntas, Interpelaciones, fiscalización de Decretos, etc.

Sessió Ordinària 08/2018 del Ple de l'Ajuntament. Es convoca, per indicació de la batlessa, la sessió ordinària núm. 08/2018 del Ple de l’Ajuntament de Manacor que es farà el proper dilluns dia 9 de juliol de 2018, a les 20.00 hores, al saló d’actes de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent: I. PART RESOLUTÒRIA. Batlia. 1.Aprovació acta sessió ordinària 07/2018 de data 11 de juny de 2018.

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL I ESPECIAL DE COMPTES.

Àrea de Ciutadania, Cultura i Turisme. 2. Proposta de la delegada de Cultura d’incoació d’expedient de proclamació de Guillem Fullana Hada d’Efak com a fill il·lustre de la ciutat de Manacor. 3. Proposta de la delegada de Cultura d’incoació d’expedient de proclamació de Miquel Brunet Miquel com a fill il·lustre de la ciutat de Manacor. 4. Proposta de la delegada de Cultura d’incoació d’expedient de proclamació d’Antoni Parera Fons com a fill predilecte de la ciutat de Manacor. 5. Proposta de la delegada de Cultura d’incoació d’expedient de proclamació de Maria Antònia Oliver Cabrer com a filla predilecta de la ciutat de Manacor.

Àrea d’Economia i Recursos Humans. 6. Proposta de la delegada d’Economia de declarar especial interès i bonificació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per a les obres d’ampliació del servei d’urgència de l’Hospital de Manacor. 7. Proposta del la delegada d’Economia de reconeixement extrajudicial de crèdits del Pressupost Propi. 8. Proposta del la delegada d’Economia de reconeixement extrajudicial de crèdits del Pressupost de l’Institut Públic del Teatre Municipal de Manacor. Àrea de Polítiques Socials, Comerç, Indústria, Sanitat i Consum. 9. Proposta de la delegada de Polítiques Socials d’aprovació del Pla d’Igualtat d’oportunitats entre homes i dones de l’Ajuntament de Manacor.

DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME. Àrea d’Urbanisme, Serveis Generals i Contractació. 10. Proposta de la delegada d’Urbanisme d’aprovació del Pla de Gestió de la Demanda de Recursos Hidrics en el terme municipal de Manacor. MOCIONS. 11. Moció presentada el 27 de juny de 2018 pel grup municipal MÉS-Esquerra perquè les nines puguin ballar els Indis i els Moretons. II. PART DE CONTROL I SEGUIMENT D’ALTRES ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ. 12. Retre compte de les resolucions inscrites al mes de juny de 2018. 13. Precs i preguntes. Manacor, 4 de juliol de 2018. La secretària general acctal. Isabel M. Fuster Fuster.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado