Moció per a un plànol amb les ubicacions dels aparcaments per a minusvàlids
Preguntas al Pleno Volem/Podemos Manacor: El peligroso paseo de S'Illot; Está coja la web municipal; Sin contestar preguntas anteriores
2. L'Ajuntament en un termini no inferior a dos mesos, crearà un plànol amb les ubicacions exactes de totes les places d'aparcament per persones amb mobilitat reduïda.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 08/03/2018 - 15:43:29
Segunda....Se ha hecho alguna gestión desde el mes pasado (donde se hizo una pregunta sobre la transparencia) para mejorar el nivel de transparencia en la página web del ayuntamiento?.

Pregunta al Plenario de marzo a las 20.00 horas del lunes 12 por parte de Volem/Podemos..1ª..La poca iluminación y el movimiento de tierras, hace que el paseo de S'Illot se haya convertido en un lugar por el que pasear hay que ir con mucho cuidado por sus peligros. Hace cuentas el regidor de este núcleo hacer alguna actuación al respecto?. Segunda....Se ha hecho alguna gestión desde el mes pasado (donde se hizo una pregunta sobre la transparencia) para mejorar el nivel de transparencia en la página web del ayuntamiento?.

Tercera....Hace cerca de un mes que el grupo municipal Volem Manacor, pidió por escrito tres informaciones. Una referente al organigrama de la policía local, otro sobre diferentes aspectos de la moción sobre violencia verbal / física en las instalaciones municipales. De esta última sólo se contestó una de las cinco preguntas que se hicieron, asimismo también se hizo una petición por escrito sobre los cazadores que ayudaron a hacer desaparecer los nidos de la procesionaria. Porque todavía no hemos recibido contestación un mes después de haber formulado esas preguntas?. Puede ser, información que puede poner en peligro la seguridad de este concejal?.

Porque todavía no hemos recibido contestación un mes después de haber formulado esas preguntas?. Puede ser, información que puede poner en peligro la seguridad de este concejal?.

Volem/Podemos....1ª..La poca il·luminació i el moviment de terres, fa que el passeig de S'Illot s'hagi convertit amb un lloc pel que passejar anat molt amb compte. Fa comptes el regidor d'aquest nucli fer alguna actuació al respecte?. 2ª..S'ha fet alguna gestió des del mes passat (on es va fer una pregunta sobre la transparència) per millorar el nivell de transparència a la plana web de l'ajuntament?.

3ª...Ja fa prop d'un més que el grup municipal Volem Manacor, va demanar per escrit tres informacions. Una referent a l'organigrama de la policia local, un altre sobre diferents aspectes de la moció sobre violència verbal/física a les instal·lacions municipals. D'aquesta darrera només es va contestar una de les cinc preguntes que es varen fer, així mateix també es va fer una petició per escrit sobre els caçadors que varen ajudar a fer desaparèixer els nius de la processionària. Perquè encara no hem rebut contestació un mes després d'haver formulat aqueixes preguntes? Es pot ser, informació que pot posar en perill la seguretat d'aquest regidor?.

Moció per a la realització d'un plànol amb les ubicacions dels aparcaments per a minusvàlids. Donar solucions a la mobilitat de la ciutadania és un dels deures d'aquesta corporació, però encara ho és més facilitar la integració en la mobilitat pel poble a aquelles persones amb mobilitat reduïda. Ara mateix l’Ajuntament ja proporciona a les persones amb mobilitat reduïda l'opció de tenir una plaça d'aparcament a prop de ca seva, com així mateix, diferents places als diferents llocs del nostre municipi. Així i tot, malgrat els expedients que ubiquen el lloc exacte on existeixen aqueixes places, l'Ajuntament no disposa d'un plànol on a cop d'ull es pugui saber on estan.

És per això que l'Ajuntament de Manacor acorda:

1- Que l'Ajuntament de Manacor és conscient de la importància de les places d'aparcament per les persones amb mobilitat reduïda.

2. L'Ajuntament en un termini no inferior a dos mesos, crearà un plànol amb les ubicacions exactes de totes les places d'aparcament per persones amb mobilitat reduïda.

3. Aquest plànol serà entregat a les persones que pròximament demanin una plaça d'aparcament de mobilitat reduïda, com així també s’instal·larà a un lloc de fàcil accés a la plana web de l'Ajuntament.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado