Medio Ambiente del estado en que se encuentra el punto verde de Porto Cristo?.
Preguntas al Pleno del PSOE Manacor: Sobre el transporte en carretera local; Punto Verde de Porto Cristo; Reserva espacio Poli S'Illot
.¿Qué aportaciones ha hecho el equipo de gobierno en el anteproyecto de servicios de transporte por carretera de Mallorca para mejorar el servicio que se ofrece en el municipio de Manacor?.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 08/02/2018 - 08:31:27
Tercera....¿Qué procedimiento se sigue para la reserva de espacio del polideportivo de S'Illot para actos particulares o de entidades?.

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE MANACOR. Preguntas del Grupo Municipal Socialista para el próximo plenario de día 12/02/2018: Primera.....¿Qué aportaciones ha hecho el equipo de gobierno en el anteproyecto de servicios de transporte por carretera de Mallorca para mejorar el servicio que se ofrece en el municipio de Manacor?. Segunda.....¿Cómo valora el delegado de Medio Ambiente del estado en que se encuentra el punto verde de Porto Cristo?. Tercera....¿Qué procedimiento se sigue para la reserva de espacio del polideportivo de S'Illot para actos particulares o de entidades?.

GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA. Preguntes del Grup Municipal Socialista per al proper plenari de dia 12/02/2018: 1. Quines aportacions ha fet l’equip de govern a l’avantprojecte de serveis de transport per carretera de Mallorca per tal de millorar el servei que s’ofereix al municipi de Manacor?. 2. Com valora el delegat de Medi Ambient l’estat en què es troba el punt verd de Porto Cristo?. 3. Quin procediment es segueix per a la reserva d’espai del poliesportiu de s’Illot per a actes particulars o d’entitats?. Núria Hinojosa Abenza. Portaveu del Grup Municipal Socialista.

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A L’ADEQUACIÓ DE LA REGLA DE DESPESA DELS ENS LOCALS. Des de l’entrada en vigor de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, aprovada pel Govern de l’Estat l’any 2012, els ens locals han acumulat un total de 19.700 milions d’euros com a conseqüència de l’aplicació estricta de la regla de despesa que preveu aquesta legislació. De fet, només l’any 2016 aquesta xifra fou de 7.000 milions d’euros, un 0,64% del PIB de tot l’Estat. I, en el cas de les Illes Balears, la Federació d’Ens Locals de les Illes Balears (FELIB) ha quantificat aquesta xifra en 489 milions el superàvit que ja acumulen els ajuntaments de les nostra Comunitat Autònoma fins a novembre de 2017.

L’aplicació d’aquesta regla de despesa sobre els ens locals comporta que no puguin reinvertir els superàvits que estan generant i que, malauradament, no puguin atendre les polítiques socials que requereix la ciutadania o que no puguin realitzar les inversions necessàries per millorar les seves infraestructures. Si més no, els objectius de deute fixats per l’Estat pels anys 2018, 2019 i 2020; que són del 2,7%, 2,6% i 2,5%, respectivament, s’estan complint de manera anticipada. D’aquesta manera, és evident que el Govern de l’Estat es recolza en els superàvits dels ajuntaments per rebaixar el seu propi dèficit.

Defensam que ha arribat el moment de revisar, actualitzar i perfeccionar el finançament local i, per aquest motiu, demanam al Govern central que adeqüi, de manera immediata, la regla de despesa que preveu el sistema d’estabilitat pressupostària i que permeti als ens locals disposar dels recursos que ara mateix no poden invertir o que, en tot cas, només poden fer-ho en casos molt concrets. De fet, si l’objectiu darrer de l’aplicació d’aquesta regla és la reducció del deute, no té sentit que s’apliqui sobre aquells ens locals que no en tenen. La realitat ens està mostrant situacions absurdes i injustes en relació a aquells ens locals que han sanejat els seus comptes, però es veuen obligats a aplicar una mesura amb una exigència que, en aquests moments, és exagerada.

Finalment, també valoram que s’hauria de replantejar l’aplicació de les taxes de reposició dels efectius de les administracions locals per permetre als ajuntaments ampliar les seves plantilles en relació a la gestió dels serveis que han de prestar de manera prioritària, com administració més propera a les problemàtiques de la ciutadania.

Per tot l’anteriorment exposat, el grup municipal socialista proposa al Ple de l’Ajuntament de Manacor els següents ACORDS:

1. Modificar la Llei d’Estabilitat Pressupostària per eliminar l’aplicació de la regla de despesa a les entitats locals sanejades i poder utilitzar els superàvits acumulats per invertir en polítiques socials i finançar infraestructures bàsiques per a la ciutadania.

2. Revisar les restriccions a la concertació d’operacions d’endeutament per part de les entitats locals (Ajuntaments i Consells Insulars) que presenten les comptes públiques sanejades.

3. Eliminar la regulació de les taxes de reposició dels efectius en l’administració local.

4. Derogar la Disposició Addicional 26a de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat de 2017 per tal de possibilitar la internalització dels serveis públics per part de les administracions públiques.

5. Traslladar la moció els diferents organismes FELIB, FEMP, Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques de les Illes Balears, Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado


1
1
Manuel Rosas
Sería lógico que se conectasen los distintos núcleos del municipio Seria lógico una conexión con el Hospital Sería lógico que se editarse una guía con las diferentes paradas y frecuencias dentro del municipio